T3.2017 Hoàn thiện căn hộ

T3.2017 Hoàn thiện căn hộ

T2.2017  Cất nóc toàn bộ 4 blocks, hoàn thiện căn hộ

T2.2017 Cất nóc toàn bộ 4 blocks, hoàn thiện căn hộ

T1.2017 Công tác hoàn thiện

T1.2017 Công tác hoàn thiện

T12.2016 Cất nóc Block 1A, 2A

T12.2016 Cất nóc Block 1A, 2A

T11.2016 Cất nóc Block 1B

T11.2016 Cất nóc Block 1B

T9.2016 Hoàn thành tầng 13

T9.2016 Hoàn thành tầng 13

T8.2016 Hoàn thành tầng 9

T8.2016 Hoàn thành tầng 9

T7.2016 Hoàn thành tầng 6

T7.2016 Hoàn thành tầng 6

T6.2016 Thi công sàn tầng 2

T6.2016 Thi công sàn tầng 2

T5.2016 Hoàn thiện móng

T5.2016 Hoàn thiện móng

T3-4.2016 Thi công phần móng

T3-4.2016 Thi công phần móng

Hồ cảnh quang trước và sau 2016

Hồ cảnh quang trước và sau 2016

Vision.net.vn